เงื่อนไข การจองวัคซีน

เงื่อนไขการจองวัคซีน Moderna LOT 2

1 ) สามารถจองได้ไม่เกิน 2 เข็ม ต่อคนเท่านั้น เนื่องจากวัคซีนมีจำนวนจำกัด โดยลำดับการจองวัคซีนจะเรียงจากวันและเวลาที่ชำระเงินก่อน-หลัง

2 ) ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือรับประทานยา และมีความกังวลควรปรึกษาแพทย์ หากฉีดเป็นเข็มที่่ 3 เพื่อกระตุ้นภูมิ ควรห่างจากเข็มที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 3-6 เดือน และ วัคซีนเข็ม 2 ฉีดห่างจากเข็ม 1 ประมาณ 4 สัปดาห์

3 ) กรณีมีปัญหาในการสั่งจองวัคซีน และไม่สามารถฉีดวัคซีนให้ท่านได้ ทางโรงพยาบาลยินดีคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน

4 ) สามารถเปลี่ยนผู้ฉีดได้ ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่สามารถฉีดได้

5 ) ราคานี้รวมค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าประกัน และค่าบริการ รพ. ในวันฉีดวัคซีนเท่านั้น

6 ) ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าใบรับรองแพทย์และค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริการฉีดวัคซีน เช่น ตรวจสุขภาพ หรือพบแพทย์รักษาอาการเจ็บป่วยอื่นๆ

7 ) สามารถใช้ได้ในโปรแกรมที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

8 ) ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

9 ) โรงพยาบาลป.แพทย์ 2 สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขการให้บริการ และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10 ) กรณีที่โรงพยาบาลได้จัดเตรียมวัคซีนให้ท่านแล้ว แต่ท่านแจ้งยกเลิก หรือแจ้งไม่ประสงค์ฉีดวัคซีนไม่ว่าด้วยเหตุใด โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน โดยท่านสามารถเปลี่ยนสิทธิ์การฉีดวัคซีนให้ผู้อื่นได้ โดยแจ้งให้โรงพยาบาลทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน

รายละเอียดวัคซีน Moderna LOT 2 มีดังนี้

• วัคซีนจะได้รับประมาณไตรมาส 2 - ไตรมาส 3 ของปี 2565

• ทางโรงพยาบาลเซ็นสัญญากับองค์กรเภสัช ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 และกำหนดชำระเงินให้กับองค์กรเภสัช วันที่ 16 สิงหาคม 2564Q&A การจองวัคซีนทางเลือก MODERNA LOT2

Q : Moderna COVID-19 Vaccine LOT 2 ที่ทางโรงพยาบาลป.แพทย์ 2 เปิดให้จองจะได้วัคซีนเมื่อไร

A : วัคซีนจะได้รับประมาณไตรมาส 2 - ไตรมาส 3 ของปี 2565


Q : ต้องการจอง Moderna COVID-19 Vaccine LOT 2 กับทางโรงพยาบาล ป.แพทย์ 2 จะต้องทำอย่างไร

A : ให้ท่านกรอกข้อมูลการจองวัคซีนในปุ่ม ลงทะเบียนจองวัคซีน ภายในวันที่ 27-30 ก.ค.2564 จากนั้นส่งหลักฐานการชำระเงินผ่าน Line : @Porphat ของโรงพยาบาล ภายในวันที่ 30 ก.ค. 2564 เมื่อทางโรงพยาบาลตรวจสอบหลักฐานจากท่านแล้วว่าชำระครบถ้วนถูกต้อง ทางโรงพยาบาลจะแจ้งยืนยันการจองของท่านสำเร็จผ่านช่องทางไลน์อีกครั้ง หากท่านทำการจองแต่ไม่ชำระค่าบริการในเวลาที่กำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์การจองวัคซีน


Q : Moderna COVID-19 Vaccine ราคาเท่าไร

A : ราคาเข็มละ 1,650 บาท ราคานี้รวมค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าประกัน และค่าบริการ รพ. ในวันฉีดวัคซีนแล้ว การประกัน กรณีเจ็บป่วย ไม่เกิน 1 แสนบาท กรณีเสียชีวิต 1 ล้านบาท ทางโรงพยาบาลจะออกหลักฐานการฉีดวัคซีนให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ถ้าต้องการใบรับรองแพทย์ คิดค่าบริการใบละ 500 บาท)


Q : ทำไมต้องชำระเงินทันทีหลังการจอง Moderna COVID-19 Vaccine

A : เนื่องจาก ทางโรงพยาบาลไม่ได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนได้เองโดยตรง จึงต้องส่งเงินให้องค์การเภสัชก่อน องค์การเภสัชจึงจะจัดสรรวัคซีนให้ จึงจำเป็นต้องทราบความแน่นอนในการจอง


Q : กรณีชำระเงินแล้ว ยังไม่ได้รับหลักฐานตอบรับการจองจากโรงพยาบาล ต้องทำอย่างไร

A : สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE@Porphat ทั้งนี้โรงพยาบาลจะได้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนที่แจ้งไว้โดยเร็วที่สุด


Q : ทางโรงพยาบาลใช้วิธีใดในการจัดสรร Moderna COVID-19 Vaccine ให้ผู้จอง

A : ทางโรงพยาบาลใช้วิธีจัดสรรตามลำดับเวลาการชำระค่ามัดจำ ซึ่งจะบันทึกไว้ในระบบ กรณีการโอนเข้าบัญชีธนาคารจึงยึดเวลาตามสลิป หรือกรณีชำระ ณ รพ. จะมีเวลาการชำระกำกับอยู่ ทั้งนี้ รพ. ถือหลักคุณธรรมที่จะมีการเรียงลำดับอย่างตรงไปตรงมาตามเวลาที่ได้มีการชำระจริง


Q : ผู้จองจะใช้อะไรเป็นหลักฐานแสดงในวันรับ Moderna COVID-19 Vaccine

A : ทางโรงพยาบาลจะมอบหลักฐานรับวัคซีน 1 ใบต่อเข็ม โดยเรียงตามหมายเลขลำดับเพื่อเป็นหลักฐานในการรับการฉีดวัคซีน


Q : กรณีที่ผู้จองไม่ประสงค์รับ Moderna COVID-19 Vaccine ด้วยตนเอง สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้หรือไม่

A : ท่านสามารถทำการโอนสิทธิ์การใช้วัคซีนที่ท่านชำระแล่วในชื่อของท่านได้ แต่ต้องไม่นำไปจำหน่ายต่อเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าหรือแสวงหาผลกำไร ในกรณีที่เกิดความเสียหายใดๆ ทางโรงพยาบาลจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

Q&A การฉีดวัคซีนทางเลือก MODERNA

Q : Moderna COVID-19 Vaccine เหมาะกับใคร

A : Moderna COVID-19 Vaccine เหมาะกับผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะ
• ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังและอาจมีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อติดโควิด-19 เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหอบหืด โรคปอด โรคตับ และโรคไต
• ผู้ที่ต้องทำงานด้านสาธารณสุข ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ หรืองานใด ๆ ที่ถือว่ามีความเสี่ยงรับเชื้อสูง
• ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน ควรปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมก่อนรับวัคซีน
• ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV เพราะอาจมีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อติดโควิด-19
• สตรีที่อยู่ระหว่างให้นมบุตร
• สำหรับสตรีที่ตั้งครรภ์ควรปรึกษาแพทย์เป็นรายบุคคลก่อน


Q : Moderna COVID-19 Vaccine ไม่เหมาะกับใคร

A : Moderna COVID-19 Vaccine ไม่เหมาะกับ
• ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ควรรอผลการศึกษาเพิ่มเติมก่อน
• ผู้ที่มีอาการแพ้ทันทีหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA ทั้งการแพ้แบบรุนแรงและไม่รุนแรง เช่น มีผื่นคัน ลมพิษ ตาบวม หน้าบวม อึดอัดแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก เป็นต้น ไม่ควรรับวัคซีนนี้
• ผู้ที่พบว่ามีอาการแพ้หลังจากฉีดวัคซีนชนิดนี้เข็มแรกไปแล้ว ไม่ควรรับวัคซีนชนิดนี้เพิ่มเติม
• ผู้ที่มีประวัติแพ้สารโพลีเอธิลีน ไกลคอล (Polyethylene Glycol: PEG) ซึ่งเป็นส่วนผสมในยาและเครื่องสำอางบางชนิด ซึ่งมีอยู่ในวัคซีนโควิดโมเดอร์นา
• ผู้ที่มีประวัติแพ้สารพอลิซอร์เบต (Polysorbate) ซึ่งเป็นส่วนผสมในยาและเครื่องสำอางบางชนิด แม้จะไม่มีอยู่ในวัคซีนโควิดโมเดอร์นา แต่คุณสมบัติใกล้เคียงกับ PEG มาก จึงอาจเป็นอันตรายได้


Q : อาการข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นหลังฉีด Moderna COVID-19 Vaccine คืออะไร

A : อาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นโดยไม่มีอันตราย สามารถรักษาตามอาการได้ โดยอาการจะค่อย ๆ ดีขึ้นใน 2 – 3 วัน อาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยคือ
• ปวดหรือบวมบริเวณที่ฉีด สามารถประคบเย็นได้
• หนาวสั่น เป็นไข้
• อ่อนเพลีย ให้ดื่มน้ำและพักผ่อนให้เพียงพอ
• ปวดศีรษะ
• คลื่นไส้


Q : อาการไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นหลังฉีด Moderna COVID-19 Vaccine คืออะไร

A : อาการที่เกิดขึ้นแล้วมีอันตราย หากรักษาไม่ทันท่วงทีอาจถึงแก่ชีวิตได้ รายงานอาการที่พบคือ มีผื่นขึ้นตามร่างกาย อาการหัวใจเต้นเร็ว หายใจลำบาก (Anaphylaxis) เกิดอาหารหัวใจอักเสบหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ อาการรุนแรงเหล่านี้มีโอกาสพบได้ยาก หากมีอาการดังกล่าวให้รีบเข้าพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยทันที


Q : การฉีด Moderna COVID-19 Vaccine ฉีดกี่เข็มและห่างกันกี่วัน

A : หากท่านยังไม่เคยได้รับวัคซีน COVID-19 มาก่อน ควรฉีด 2 เข็ม โดยเข็มที่ 2 จะฉีดเว้นระยะห่างจากเข็มแรก 4 สัปดาห์ หากท่านเคยได้รับวัคซีน COVID-19 มาแล้วครบทั้ง 2 เข็ม ต้องการฉีด Moderna COVID-19 Vaccine เข็มที่ 3 เป็นบูสเตอร์ ควรหากจากเข็มที่ 2 ประมาณ 3 – 6 เดือน


Q : คนติดเชื้อโควิด-19 สามารถฉีด Moderna COVID-19 Vaccine ได้หรือไม่

A : สำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 และต้องรักษาโดยการใช้ Monoclonal Antibodies หรือ Convalescent Plasma ให้รออย่างน้อย 90 วันหลังการรักษาจึงรับวัคซีนได้ ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับ Monoclonal Antibodies หรือ Convalescent Plasma ให้ฉีดวัคซีนได้หลังผลตรวจเป็น Not Detect แล้วอย่างน้อย 1 เดือน และฉีดเพียง 1 เข็ม


Q : สามารถฉีด Moderna COVID-19 Vaccine เป็นเข็มที่ 2 โดยต่างชนิดกับเข็มแรก ได้หรือไม่

A : เนื่องจากการศึกษาเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยในปัจจุบันยังมีไม่เพียงพอ ทางโรงพยาบาลแนะนำให้ท่านรับวัคซีนเข็มที่ 2 ชนิดเดียวกับที่ท่านได้รับเข็มแรก และไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีน Moderna COVID-19 เป็นเข็มที่ 2 แต่มีการศึกษาว่าอาจจะใช้ Moderna COVID-19 Vaccine เป็นเข็มที่ 2 ได้ในอนาคต หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป


Q : กรณีฉีดวัคซีน SINOVAC ครบแล้วทั้ง 2 เข็ม สามารถฉีด Moderna COVID-19 Vaccine ได้หรือไม่ และต้องฉีดกี่เข็ม

A : สามารถฉีด Moderna COVID-19 Vaccine ได้ หลังจากฉีด SINOVAC ครบ 2 เข็มแล้วเป็นเวลา 3 – 4 เดือน โดยจะเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และควรฉีด Moderna COVID-19 Vaccine 2 เข็ม


Q : กรณีฉีดวัคซีน AstraZeneca มาครบ 2 เข็ม สามารถฉีด Moderna COVID-19 Vaccine ได้หรือไม่ และต้องฉีดกี่เข็ม

A : สามารถฉีดได้ Moderna COVID-19 Vaccine หลังจากฉีด AstraZeneca ครบ 2 เข็มแล้วเป็นเวลา 4 – 6 เดือน โดยจะเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และควรฉีด Moderna COVID-19 Vaccine เพียง 1 เข็ม


Q : หากเพิ่งได้รับวัคซีนชนิดอื่นที่ไม่ใช้วัคซีนป้องกัน COVID-19 เข้าไป สามารถฉีด Moderna COVID-19 Vaccine ได้เลยหรือไม่

A : หากต้องฉีดวัคซีนโรคอื่น ๆ ควรเว้นระยะห่าง 4 สัปดาห์ขึ้นไป ยกเว้นวัคซีนบาดทะยัก และวัคซีนพิษสุนัขบ้าหากมีความจำเป็น โดยต้องผ่านการพิจารณาโดยแพทย์


Q : เป็นความดันโลหิตสูงสามารถฉีด Moderna COVID-19 Vaccine ได้หรือไม่

A : ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน หรือโรคประจำตัวอื่น ๆ รวมถึงผู้ที่กำลังทานยารักษาโรคประจำตัว หากอาการของโรคคงที่และแพทย์พิจารณาอนุญาตให้รับวัคซีนได้ท่านสามารถเข้ารับวัคซีนโมเดอร์นาได้ตามปกติ


Q : ประวัติการรักษาใดบ้างที่ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนฉีด Moderna COVID-19 Vaccine

A : หากท่านมีประวัติการรักษาต่อไปนี้ ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนรับการฉีดวัคซีน
• ผู้มีโรคประจำตัว
• ผู้ที่ได้รับการฉายรังสีรักษาอยู่
• มีประวัติการเกิด ลิ่มเลือดอุดตัน หรือ การได้รับยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด
• มีประวัติการแพ้ยา วัคซีน หรือสารอื่นๆ ที่ทำให้เกิดอาการแพ้รุนแรงจนอาจอันตรายถึงชีวิต
• เป็นผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำ หรืออยู่ระหว่างใช้ยากดภูมิคุ้มกัน เช่น สเตียรอยด์ขนาดสูง ยารักษาโรคมะเร็ง
• ตั้งครรภ์ วางแผนการตั้งครรภ์ หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร
• มีอาการข้างเคียง (ทุกกรณี) หลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก
• มีอาการเจ็บป่วยเฉียบพลัน (หากมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงแพทย์อาจพิจารณาให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อน)


Q : มีประจำเดือนหรือกำลังจะมีประจำเดือน สามารถฉีด Moderna COVID-19 Vaccine ได้หรือไม่

A : สามารถฉีดได้ ไม่ได้มีข้อห้าม


Q : ผู้หญิงที่มีการใช้ยาคุมประเภทต่างๆ สามารถฉีด Moderna COVID-19 Vaccine ได้หรือไม่

A : สามารถฉีดได้ ผู้ใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนที่มีเอสโตรเจนเป็นส่วนประกอบ มีผลเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดหลอดเลือดดำอุดตันได้มากกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูล ปัจจุบันซึ่งรวบรวมจากผลศึกษาวัคซีนโควิดทั่วโลก ไม่พบว่ามีการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดหลอดเลือดอุดตันแต่อย่างใด ผู้ใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนทุกชนิดสามารถรับการฉีดวัคซีนได้โดยไม่จำเป็นต้องหยุดการใช้ หากยังมีความกังวลใจและต้องการหยุดการใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมน ควรใช้วิธีการคุมกำเนิดอื่นๆ มาทดแทนเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์

ช่องทาง การชำระเงิน

สถานที่ตั้ง

45-53 ถ.ไชยณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000


Customer Care

(044) 234999

Support Team

Information Technology (IT)

Instagram

P.phathya Hospital

Facebook

https://www.facebook.com/Porphat